Privacybeleid

1.0 Privacybeleid

1.1 Gegevensbeschermingsverantwoordelijke

1.2 Doel van de verwerking

1.3 Legitimiteit

1.4 Verstrekking of overdracht

1.5 Recht van gebruikers

1.6 Beveiligingsmaatregelen

1.7 Klachtenregeling

1.1 Gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Delvalle Global Solutions, SLU met belastingnummer B26177782 en hoofdkantoor in Paso el Prao 6 01320 · Oyón, Spanje (hier na Delvalle), zorgt voor de bescherming van persoonlijke gegevens die gebruikers vrijwillig verstrekken bij het communiceren via e-mail met DelValle, het invullen van formulieren voor het verzamelen van gegevens, het aangaan van een contractuele relatie of het gebruiken van een dienst die is opgenomen in de webpagina's binnen het internetdomein www.delvallebox.com en ook met betrekking tot de offline uitgevoerde activiteiten of diensten die betrekking hebben op de communicatie van gegevens of toegang tot gegevens . Het zal dergelijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese verordening gegevensbescherming 679/2016 van 27 april (AVG) en ook met de organieke wet van gegevensbescherming en garantie van digitale rechten 3/2018, van 5 december (LOPDGDD) en maakt dit beleid openbaar om te voldoen aan de principes van verantwoording en transparantie in informatie, en om te laten zien dat er ondubbelzinnige toestemming is verkregen van de betrokkenen via het.

Alle informatie over deze kwestie wordt u toegestuurd vanaf het e-mailadres: rgpd@delvalle.es .

1.2 Doel van de verwerking

Persoonlijke gegevens die door Delvalle worden verzameld en verwerkt via deze websites, beurzen, contracten, conferenties, nieuwsbrieven, loterijen of andere middelen, zullen geschikt, relevant en beperkt zijn tot de gegevens die nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, inclusief maar Niet beperkt tot:

 • Voor de formulieren voor gegevensverzameling op de website en voor andere niet-gespecificeerde vrijwillige gegevensleveringen is het doel om aan het specifieke verzoek te voldoen, als antwoord op vragen, inschrijving op en verzending van nieuwsbrieven, commercieel contact, registratie op conferenties, verzending van documentatie en informatie met betrekking tot op de diensten en misschien commerciële en / of advertentiecommunicatie.
 • Voor contracterende diensten: het doel is het aangaan en onderhouden van een contractuele relatie die kan worden aangegaan, in overeenstemming met de aard en kenmerken van de ingehuurde dienst; voor het bijhouden van de geschiedenis en voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling op dit gebied.

In alle gevallen moeten persoonlijke gegevens worden bewaard op een manier die de identificatie van betrokkenen alleen mogelijk maakt voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Bewaartermijnen worden alleen verlengd wanneer het gaat om wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistiek.

1.3 Legitimiteit

De rechtsgrond of legitimatie van de gegevensverwerking door DelValle hangt af van de verschillende verwerkingsactiviteiten, de soorten houders van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan. We hebben dus als basis voor legitimatie:

 • Acceptatie of toestemming: betrokkenen die contact opnemen DelValle om informatie op te vragen, navraag te doen, in te schrijven op informatie en nieuwsbrieven, opleidingen, ... en vrijwillig de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken.
 • Contract: Klanten die toegang hebben tot de diensten van DelValle, geven hun toestemming door een contract aan te gaan.
 • Overheersende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of derden aan wie de gegevens worden meegedeeld. Deze legitimiteit doet zich voor wanneer contactgegevens worden verzameld buiten de formulieren die worden vermeld in de sectie over het doel van de verwerking (bijvoorbeeld: visitekaartjes ontvangen, vragen via e-mail) om commerciële activiteiten uit te voeren.

Betrokkenen zijn in elk geval aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en Delvalle behoudt zich het recht voor om alle valse of ongeoorloofde gegevens uit te sluiten, zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen die door de wet kunnen worden voorzien.

DelValle adviseert dat, afgezien van het bestaan van een wettelijk opgerichte vertegenwoordiging, geen enkele betrokkene de identiteit van een andere persoon mag gebruiken en zijn persoonsgegevens mag meedelen, dus moet hij er te allen tijde rekening mee houden dat hij DelValle alleen persoonsgegevens kan verstrekken over hun eigen identiteit die toereikend, relevant, up-to-date, exact en waar is. Voor dergelijke doeleinden is de belanghebbende als enige aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade toegebracht aan derden of DelValle die voortvloeit uit het gebruik van persoonlijke gegevens van een andere persoon, of hun eigen persoonlijke gegevens wanneer deze vals, foutief of niet up-to-date zijn. tot nu toe, ontoereikend of niet relevant. Evenzo is de persoon die de persoonsgegevens van een derde partij meedeelt, tegenover deze laatste aansprakelijk voor de verplichting om informatie te verstrekken zoals uiteengezet in de AVG wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, en / of de gevolgen van het niet hebben heeft de betrokkene geïnformeerd.

De diensten van DelValle zijn gericht op professionals van de wettelijke leeftijd. Het gebruik van de diensten die door minderjarigen worden aangeboden, moet toestemming hebben gekregen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, aangezien zij verantwoordelijk worden geacht voor alle handelingen die worden verricht door de kinderen onder hun hoede.

1.4 Verstrekking of overdracht

Verstrekking: www.atexdelvalle.com verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan haar contractuele of wettelijke serviceverplichtingen met leveranciers of openbare of particuliere organisaties. In dergelijke gevallen stemmen de betrokkenen in met de genoemde bepaling en kunnen zij bij het uitoefenen van hun rechten navraag doen.

Internationale doorgiften: DelValle deelt u hierbij mede dat zij bij de uitvoering van haar activiteit gebruik maakt van de diensten van leveranciers (zoals gegevensverwerkers) buiten de Europese Economische Ruimte, aan wie zij gegevens verstrekt, en voert daarbij een internationale doorgifte uit in de gevallen aangegeven in de sectie Cookies https: // www.atexdelvalle.com / en / cookies-polic y met de nodige garanties met betrekking tot het privacyschild, kunt u de Gids over het EU-US Privacy Shield raadplegen op de AEPD-website.

1.5 Rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen te allen tijde hun erkende rechten op hun persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming voor het bovengenoemde gebruik herroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving met het verzoek of het uitgeoefende recht gericht aan het bedrijfsadres van Delvalle of elektronisch via e-mail aan gpd @ delvalle.es inclusief in beide gevallen een fotokopie van hun identiteitsbewijs of vergelijkbaar identiteitsbewijs, om hun erkende rechten uit te oefenen, die als volgt zijn:

 • Toegang. Vraag of deze organisatie hun gegevens verwerkt.
 • Rectificatie. Verzoek om wijziging van de gegevens als ze onjuist zijn.
 • Wissen. Verzoek om verwijdering van gegevens in gevallen die wettelijk zijn vastgelegd.
 • Voorwerp. Om de verwerking van de gegevens stop te zetten, behalve om gerechtvaardigde redenen.
 • Beperking van de verwerking, ze worden alleen door DelValle opgeslagen om zich uit te oefenen of zich te verdedigen tegen klachten.
 • Recht op dataportabiliteit: indien de gebruikers wensen dat hun gegevens door een andere LEVERANCIER worden behandeld, zal DelValle de dataportabiliteit naar de nieuwe verantwoordelijke vergemakkelijken.

Voor meer informatie over de uitoefening van deze rechten kunt u de Citizen´s Guide raadplegen, uitgegeven door de Spaanse instantie voor gegevensbescherming.

1.6 Beveiligingsmaatregelen

Persoonlijke informatie die wordt verstrekt of verzameld van gebruikers wiens verwerkingsverantwoordelijke DelValle is, is gestructureerd in bestanden, al dan niet geautomatiseerd, en er wordt een registratie van verwerkingsactiviteiten uitgevoerd in overeenstemming met de huidige regelgeving. Bovendien stelt DelValle bij elke gegevensverwerking de passende technische en organisatorische maatregelen vast om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de gegevens in een verwerking te waarborgen, die nodig zijn om de adequate beveiliging ervan te garanderen, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen verlies, vernietiging of schade door een ongeval, en die de neiging hebben om:

I. Het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens;

II. Het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en diensten te waarborgen;

III. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

IV. Het proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

1.7 Klachtenregeling

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met regelgeving, kunt u een klacht indienen:

Gasanalysator voor BP-raffinaderij · Atex Delvalle
Spain
De BP Castellón-raffinaderij ligt aan de Middellandse Zeekust van Valencia. Deze raffinaderij...
Ketel voor ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal is ' s werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf , deze staalfabrikant is de grootste...
Productie-installatie voor ILBOC-smeermiddelen · Atex Delvalle
Spain
De productievestiging van The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) is een in 2012 opgerichte...
Duqm Raffinaderij · Atex Delvalle
Oman
De Duqm-raffinaderij met een oppervlakte van 9 km2 ligt aan de kust van de Arabische Zee , 600 km...
Haven van Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle
Belgium
De haven van Zeebrugge is de op één na grootste haven van België en beschikt sinds 1987 over...
Industriële fabriek van ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal is 's werelds grootste staal- en mijnbouwproducent, actief in 60 landen en met...
Industrieel complex van Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle
Spain
Het industriële complex van Repsol bevindt zich in Cartagena , aan de kust van de Middellandse Zee...
Gaviota ondergrondse aardgasopslagfaciliteit (Biskaje) · Atex Delvalle
Spain
De opslagfaciliteit van Gaviota is gelegen in de Golf van Biskaje, 8 km van Kaap Matxitxako, ten...
Marun Petrochemie · Atex Delvalle
Iran
De National Petrochemical Company (NPC) is een dochteronderneming van het Iraanse ministerie van...
De olieraffinaderij van Heydar Aliyev Bakoe · Atex Delvalle
Azerbaijan
De olieraffinaderij Heydar Aliyev, gelegen in Bakoe in de Republiek Azerbeidzjan, verwerkt 21 van 24...
La Pampilla Raffinaderij · Atex Delvalle
Peru
De raffinaderij van La Pampilla begon in 2016 met de productie van laagzwavelige diesel, in...
De warmtekrachtcentrale van Altamira · Atex Delvalle
Mexico
De warmtekrachtcentrale van Altamira (in de staat Tamaulipas) zal bijdragen aan het verlagen van de...
Totale E&P-gasverwerkingsfabriek · Atex Delvalle
France
Het Integrated Control Safety System (ICSS) in de Total E&P gasverwerkingsfabriek vereiste een...
Mers el-Kébir
Algeria
Mers el Kebir is een havenstad aan de Middellandse Zee bij Oran, in het noordwesten van Algerije. De...
FPSO voor Carioca door Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Het veld wordt voor 100% geëxploiteerd door Petrobras en bevindt zich in het Campos Basin in de...
Rehabilitatie van de Ariño-kolenmijn · Atex Delvalle
Spain
Deze dagbouwmijn bevindt zich in de concessie van Santa María, zeer dicht bij Ariño in de Val de...
Haven van Jorf Lasfar · Atex Delvalle
Morocco
Het project omvat de levering van Ex-controlestations die moeten worden opgenomen in het...
BP Raffinaderij in Castellón · Atex Delvalle
Spain
BP, een van de belangrijkste olie- en gasbedrijven ter wereld, heeft sinds eind jaren zestig een...
INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Het Industry 4.0-concept komt overeen met een nieuwe manier om de productiemiddelen te organiseren....
KERNCENTRALES · Atex Delvalle
Spain
Veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor aardbevingsbestendige kasten voor installatie in...
Singapore FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
We hebben een verzoek ontvangen van een klant die gespecialiseerd is in het leveren van de beste...
JOHAN SVERDRUP-VELD · Atex Delvalle
Norway
Offshore Oil & Gas Offshore boorplatformen in de Noordzee.
MILITAIRE HAVENS · Atex Delvalle
Spain
Oplossing voor nucleaire instrumentatie en Track & Trace voor militaire havens. Detectie en meting...
HAVEN VAN DUINKERKE · Atex Delvalle
France
Spitstechnologie voor verankerings- en signaleringssystemen voor schepen. Agressieve omgeving waarin...
Petrokemya · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation is een leider in de petrochemische industrie. Om een globale oplossing te krijgen...
NOORDZEE · Atex Delvalle
Norway
Boorplatform in de Noordzee 69 gecertificeerde kasten met specifieke afmetingen op verzoek van de...
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos (PEMEX) is een van de voornaamste leveranciers van ruwe olie ter wereld. Het...