Privacybeleid

1.0 Privacybeleid

1.1 Gegevensbeschermingscontroller

1.2 Doel van de verwerking

1.3 Legitimiteit

1.4 Voorziening of overdracht

1.5 Recht van gebruikers

1.6 Beveiligingsmaatregelen

1.7 Klachtenprocedure

 

1.1 Gegevensbeschermingscontroller

Delvalle Global Solutions, SLU met btw-nummer B26177782 en hoofdadres van het bedrijf op Paseo del Prao 6 01320 · Oyón, Spanje (hierna DelValle), zorgt voor de bescherming van persoonlijke gegevens die gebruikers vrijwillig verstrekken bij het communiceren via e-mail met DelValle, het invullen van gegevens incassoformulieren , het aangaan van een contractuele relatie of het gebruik van een dienst die is opgenomen in de webpagina's binnen het internetdomein www.atexdelvalle.com en ook met betrekking tot de offline uitgevoerde activiteiten of diensten die betrekking hebben op de communicatie van gegevens of toegang tot gegevens. Het zal dergelijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 679/2016 van 27 april 2016 (GDPR) en maakt dit beleid openbaar om te voldoen aan de principes van verantwoording en transparantie in informatie, en om ondubbelzinnige toestemming te tonen. beveiligd door de betrokkenen.

Alle informatie hierover wordt u toegestuurd vanaf het e-mailadres: rgpd@delvalle.es .

 

1.2 Doel van de verwerking

Persoonlijke gegevens die door Delvalle worden verzameld en verwerkt, via deze websites, handelsbeurzen, contracten, conferenties, nieuwsbrieven, loterijen of andere middelen, zijn geschikt, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, inclusief maar Niet beperkt tot:

 • Voor de formulieren voor gegevensverzameling op de website en voor andere niet-gespecificeerde vrijwillige gegevensverzendingen is het doel om aan de specifieke aanvraag te voldoen, als antwoord op vragen, inschrijving op en verzending van nieuwsbrieven, commercieel contact, registratie op conferenties, verzending van documentatie en informatie gerelateerd aan de diensten en misschien commerciële en / of reclame-uitingen.
 • Voor aanbestedende diensten: het doel is om een contractuele relatie vast te stellen en te onderhouden die kan worden vastgesteld, in overeenstemming met de aard en kenmerken van de gehuurde dienst; voor het onderhoud van de geschiedenis en om onderzoek en ontwikkeling op dit gebied uit te voeren.

In alle gevallen moeten persoonsgegevens op zodanige wijze worden bewaard dat de betrokkenen alleen kunnen worden geïdentificeerd voor de tijd die nodig is voor de verwerking. Opslagperioden worden alleen verlengd als het doel wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistieken betreft.

 

1.3 Legitimiteit

De wettelijke basis of legitimatie van de gegevensverwerking door DelValle is afhankelijk van de verschillende verwerkingsactiviteiten, het type houders van persoonsgegevens en de doeleinden daarvan. We hebben dus als basis voor legitimatie:

 • Aanvaarding of toestemming: betrokkenen die contact opnemen DelValle om informatie op te vragen, inlichtingen te vragen, zich te abonneren op informatie en nieuwsbrieven, training, ... en vrijwillig de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken.
 • Contract: Cliënten die toegang hebben tot de diensten van DelValle geven hun toestemming door een contract aan te gaan.
 • Prevalent legitieme belangen van de controller of derden aan wie de gegevens worden doorgegeven. Deze legitimiteit doet zich voor wanneer contactgegevens worden verzameld die verder gaan dan de formulieren die worden vermeld in het gedeelte over het doel van de verwerking (bijvoorbeeld: visitekaartjes ontvangen, vragen per e-mail) om commerciële activiteiten uit te voeren.

Betrokkenen zijn in ieder geval aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en Delvalle behoudt zich het recht voor om alle valse of ongeoorloofde gegevens uit te sluiten, onverminderd de andere stappen die wettelijk kunnen worden voorzien.

DelValle adviseert dat, afgezien van het bestaan van een wettelijk samengestelde afbeelding, geen betrokkenen de identiteit van een andere persoon mogen gebruiken en hun persoonlijke gegevens mogen meedelen, dus moeten zij te allen tijde rekening houden met het feit dat zij DelValle alleen persoonlijke gegevens kunnen verstrekken over hun eigen identiteit die adequaat, relevant, up-to-date, exact en waar is. Voor dergelijke doeleinden is de geïnteresseerde partij alleen aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade toegebracht aan derden of DelValle die voortkomt uit het gebruik van persoonlijke gegevens van een andere persoon, of hun persoonlijke gegevens wanneer ze vals, foutief of niet-up zijn -to-date, ontoereikend of irrelevant. Evenzo is de persoon die de persoonsgegevens van een derde meedeelt, aansprakelijk voor deze laatste voor de verplichting om informatie te verstrekken zoals uiteengezet in de AVGB wanneer de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokkene en / of de gevolgen van het niet hebben van gegevens. informeerde de betrokkene.

De diensten geleverd door DelValle-doelprofessionals van wettelijke leeftijd. Het gebruik van de diensten aangeboden door minderjarigen moet toestemming hebben gekregen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, aangezien zij verantwoordelijk worden geacht voor alle handelingen die door de kinderen onder hun hoede worden verricht.

 

1.4 Voorziening of overdracht

Bepaling: www.atexdelvalle.com verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan derden om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen van de service met leveranciers of publieke of private organisaties. In dergelijke gevallen stemmen de betrokkenen in met die bepaling en kunnen zij hun rechten uitoefenen en naar hen informeren.

Internationale overdrachten: DelValle deelt u hierbij mee dat het bij de uitoefening van zijn activiteit gebruik maakt van de diensten van leveranciers (zoals gegevensverwerkers) buiten de Europese Economische Ruimte, aan wie het gegevens verstrekt, waardoor een internationale overschrijving wordt uitgevoerd in de gevallen die zijn aangegeven in het gedeelte cookies https: // www.atexdelvalle.com / nl / cookies-polis y met de nodige garanties met betrekking tot de privacy shield, kunt u de handleiding raadplegen over de EU-VS Privacy Shield op de AEPD website.

 

1.5 Rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen te allen tijde hun erkende rechten op hun persoonlijke gegevens uitoefenen, alsook de toestemming voor de hiervoor genoemde doeleinden intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving met het verzoek of het recht uitgeoefend op het bedrijfsadres van Delvalle of elektronisch via e-mail aan gpd @ delvalle.es, inclusief in beide gevallen een fotokopie van hun identiteitsbewijs of een soortgelijk identiteitsbewijs, om hun erkende rechten uit te oefenen, die als volgt zijn:

 • Toegang. Vraag of deze organisatie hun gegevens verwerkt.
 • Rectificatie. Vraag de wijziging van de gegevens aan als ze onjuist zijn.
 • Erasure. Verzoek om verwijdering van gegevens in gevallen die wettelijk zijn vastgelegd.
 • Voorwerp. Om de verwerking van de gegevens te beëindigen, behalve om gerechtvaardigde redenen.
 • Beperking van de verwerking, ze zullen alleen door DelValle worden opgeslagen om zichzelf tegen klachten te verdedigen.
 • Recht op gegevensportabiliteit: als de gebruikers wensen dat hun gegevens door een andere LEVERANCIER worden behandeld, zal DelValle de gegevensportabiliteit naar de nieuwe controller vergemakkelijken.

Voor meer informatie over de uitoefening van deze rechten kunt u de Citizen's Guide raadplegen die is gepubliceerd door het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

 

1.6 Beveiligingsmaatregelen

Persoonlijke informatie die wordt verstrekt of verzameld van gebruikers van wie de controller DelValle is gestructureerd in geautomatiseerde of anderszins opgeslagen bestanden, en een verslag van verwerkingsactiviteiten in overeenstemming met de geldende voorschriften wordt uitgevoerd. Bij elke gegevensverwerking stelt DelValle ook de passende technische en organisatorische maatregelen vast om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de gegevens in een verwerking te waarborgen, die noodzakelijk zijn om de adequate beveiliging ervan te garanderen, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen verlies, vernietiging of schade aan het ongeval, en die de neiging hebben om:

I. De pseudonimisering en codering van persoonlijke gegevens;

II. Het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

III. De mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

IV. Het proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

 

1.7 Klachtenprocedure

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de regelgeving, kunt u een klacht indienen:

INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Het Industry 4.0-concept komt overeen met een nieuwe manier om de productiemiddelen te organiseren....
KERNCENTRALES · Atex Delvalle
Veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor aardbevingsbestendige kasten voor installatie in...
FPSO’S SINGAPORE · Atex Delvalle
Productie, opslag en lozing Oil & Gas Offshore Petroleumraffinaderij.
JOHAN SVERDRUP-VELD · Atex Delvalle
Offshore Oil & Gas Offshore boorplatformen in de Noordzee.
MILITAIRE HAVENS · Atex Delvalle
Oplossing voor nucleaire instrumentatie en Track & Trace voor militaire havens. Detectie en meting...
HAVEN VAN DUINKERKE · Atex Delvalle
Spitstechnologie voor verankerings- en signaleringssystemen voor schepen. Agressieve omgeving waarin...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Sabic Corporation is een referentie in de petrochemische industrie. Oplossing voor de behoeften van...
NOORDZEE · Atex Delvalle
Boorplatform in de Noordzee 69 gecertificeerde kasten met specifieke afmetingen op verzoek van de...
PEMEX · Atex Delvalle
Petróleos Mexicanos (PEMEX) is een van de voornaamste leveranciers van ruwe olie ter wereld. Het...