Zásady ochrany osobných údajov

1.0 Zásady ochrany osobných údajov

1.1 Kontrolór ochrany údajov

1.2 Účel spracovania

1.3 Legitimita

1.4 Poskytnutie alebo prevod

1.5 Práva používateľov

1.6 Bezpečnostné opatrenia

1.7 Reklamačný poriadok

1.1 Kontrolór ochrany údajov

Delvalle Global Solutions, SLU s daňovým identifikačným číslom B26177782 a hlavnou obchodnou adresou na adrese Paso el Prao 6 01320 · Oyón, Španielsko (ďalej len po spoločnosti Delvalle), zaisťuje ochranu osobných údajov, ktoré používatelia dobrovoľne poskytujú pri komunikácii prostredníctvom e-mailu so spoločnosťou DelValle, vypĺňanie formulárov na zhromažďovanie údajov, uzatváranie zmluvných vzťahov alebo používanie akýchkoľvek služieb zahrnutých na webových stránkach v rámci internetovej domény www.delvallebox.com a tiež s ohľadom na činnosti alebo služby vykonávané offline, ktoré zahŕňajú komunikáciu údajov alebo prístup k údajom . Tieto údaje bude spracúvať v súlade s európskym nariadením o ochrane údajov č. 679/2016 z 27. apríla (GDPR) a tiež s organickým zákonom o ochrane údajov a záruke digitálnych práv 3/2018 z 5. decembra (LOPDGDD) a robí prostredníctvom tejto politiky bol zabezpečený prístup tejto politiky k verejnosti s cieľom dodržať zásady zodpovednosti a transparentnosti informácií a preukázať jednoznačný súhlas.

Všetky informácie týkajúce sa tejto záležitosti vám budú zaslané z e-mailovej adresy: rgpd@delvalle.es .

1.2 Účel spracovania

Osobné údaje zhromaždené a spracované spoločnosťou Delvalle prostredníctvom týchto webových stránok, veľtrhov, zmlúv, konferencií, informačných vestníkov, tomboly alebo inými prostriedkami budú vhodné, relevantné a obmedzené na tie, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa spracúvajú, okrem iného nie je obmedzené na:

 • V prípade formulárov na zhromažďovanie údajov na webových stránkach a v prípade ďalších bližšie nešpecifikovaných dobrovoľných dodávok údajov je účelom vyhovieť konkrétnej žiadosti, ako je napríklad odpoveď na otázky, predplatné a zasielanie informačných bulletinov, komerčný kontakt, registrácia na konferenciách, zasielanie dokumentácie a informácií na služby a možno aj na komerčné a / alebo reklamné oznámenia.
 • Pre zmluvné služby: Účelom je nadviazať a udržiavať zmluvný vzťah, ktorý je možné nadviazať, v súlade s povahou a charakteristikami najatej služby; na udržiavanie histórie a na vykonávanie výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Vo všetkých prípadoch sa osobné údaje majú uchovávať spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, iba na čas potrebný na účely spracúvania. Obdobia uchovávania sa predĺžia, iba ak sa použije vedecký, historický výskum alebo štatistika.

1.3 Legitimita

Právny základ alebo legitimácia spracovania údajov spoločnosťou DelValle závisí od rôznych činností spracovania, typov držiteľov osobných údajov a ich účelov. Ako základ pre legitimáciu teda máme:

 • Prijatie alebo súhlas: Subjekty údajov, ktoré kontaktujú DelValle požadovať informácie, dopytovať sa, prihlasovať sa na odber informácií a bulletinov, školení, ... a dobrovoľne poskytovať požadované osobné údaje.
 • Zmluva: Klienti, ktorí pristupujú k službám spoločnosti DelValle, dávajú súhlas uzatvorením zmluvy.
 • Prevažujúce oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretích strán, ktorým sú údaje komunikované. K tejto legitimite dochádza, keď sa kontaktné údaje zhromažďujú nad rámec foriem uvedených v časti týkajúcej sa účelu spracovania (napríklad príjem vizitiek, dotazy prostredníctvom e-mailu) na účely vykonávania obchodných aktivít.

Subjekty údajov budú v každom prípade zodpovedné za pravdivosť poskytnutých údajov a spoločnosť Delvalle si vyhradzuje právo vylúčiť všetky nepravdivé alebo nezákonné údaje bez toho, aby boli dotknuté ďalšie kroky, ktoré môžu byť ustanovené zákonom.

Spoločnosť DelValle odporúča, aby okrem existencie zákonom ustanoveného zastúpenia žiadne subjekty údajov nemohli používať totožnosť inej osoby a oznamovať svoje osobné údaje, takže by mali vždy brať do úvahy, že spoločnosti DelValle môžu poskytovať iba osobné údaje na svojich vlastná identita, ktorá je adekvátna, relevantná, aktuálna, presná a pravdivá. Na tieto účely zodpovedá zúčastnená strana výlučne za akékoľvek priame a / alebo nepriame škody spôsobené tretím stranám alebo spoločnosti DelValle, ktoré vzniknú v dôsledku použitia osobných údajov inej osoby alebo jej vlastných osobných údajov, ak sú nepravdivé, chybné alebo nepresné - dnešné, neprimerané alebo irelevantné. Rovnako osoba, ktorá komunikuje osobné údaje tretej strany, zodpovedá pred touto treťou stranou za povinnosť poskytnúť informácie ustanovené v GDPR, ak osobné údaje neboli zhromaždené od dotknutej osoby, a / alebo za následky toho, že informoval dotknutú osobu.

Služby poskytované spoločnosťou DelValle sa zameriavajú na profesionálov zákonného veku. Používanie služieb ponúkaných maloletými musí mať povolenie od svojich rodičov, zákonných zástupcov alebo zákonných zástupcov, pretože sa považujú za zodpovedné za všetky činy vykonané deťmi, ktoré majú na starosti.

1.4 Poskytnutie alebo prevod

Poskytovanie: www.atexdelvalle.com poskytuje osobné údaje iba tretím stranám, aby splnil svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti týkajúce sa poskytovania služieb s dodávateľmi alebo verejnými alebo súkromnými organizáciami. V takýchto prípadoch dotknuté osoby súhlasia s uvedeným ustanovením a pri výkone svojich práv sa ich môžu pýtať.

Medzinárodné prevody: Spoločnosť DelValle vás týmto upozorňuje, že pri svojej činnosti využíva služby dodávateľov (napríklad spracovateľov údajov) mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorým poskytuje údaje, a tým uskutočňuje medzinárodný prevod v prípadoch uvedených v časť Cookies https: // www.atexdelvalle.com / sk / cookies-polic y s potrebnými zárukami týkajúcimi sa štítu na ochranu súkromia, môžete si prečítať Sprievodcu štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA na webovej stránke AEPD.

1.5 Práva používateľov

Používatelia môžu kedykoľvek uplatniť svoje uznané práva na svoje osobné údaje a odvolať súhlas s vyššie uvedeným použitím prostredníctvom písomného oznámenia so žiadosťou alebo uplatneným právom adresovaným na obchodnú adresu spoločnosti Delvalle alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu gpd @ delvalle.es vrátane v obidvoch prípadoch fotokópie dokladu totožnosti alebo podobného dokladu totožnosti, aby mohli uplatniť svoje uznané práva, ktoré sú tieto:

 • Prístup. Žiadosť, ak táto organizácia spracúva ich údaje.
 • Oprava. Ak nie sú správne, požiadajte o úpravu údajov.
 • Vymazanie. Požiadajte o odstránenie údajov v prípadoch stanovených zákonom.
 • Objekt. Zastaviť spracovanie údajov, s výnimkou odôvodnených dôvodov.
 • Obmedzenie spracovania, spoločnosť DelValle ich uloží iba na účely vykonania alebo obrany proti sťažnostiam.
 • Právo na prenosnosť údajov: ak by si používatelia želali, aby ich podrobnosti boli spracované iným DODÁVATEĽOM, spoločnosť DelValle uľahčí prenosnosť údajov pre nového správcu.

Ďalšie informácie o uplatňovaní týchto práv nájdete v Občianskej príručke vydanej Španielskou agentúrou pre ochranu údajov.

1.6 Bezpečnostné opatrenia

Osobné informácie poskytované alebo zhromažďované od používateľov, ktorých správcom je DelValle, sú štruktúrované do súborov, automatizovaných alebo iných, a vykonáva sa záznam o činnostiach spracovania v súlade s platnými predpismi. Pri každom spracovaní údajov spoločnosť DelValle taktiež zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti údajov zahrnutých do spracovania, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich primeranej bezpečnosti vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a proti strate, zničeniu alebo poškodeniu nehodou a ktoré majú tendenciu:

I. pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;

II. Schopnosť zabezpečiť nepretržitú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania;

III. Schopnosť včas obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom v prípade fyzického alebo technického incidentu;

IV. Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania.

1.7 Reklamačný poriadok

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje predpisy, môžete podať sťažnosť:

 • s kontrolórmi na DelValle
 • u Španielskeho úradu na ochranu údajov prostredníctvom jeho poštovej adresy: C / Jorge Juan, 6, CP 28001, Madrid (Španielsko).
Analyzátor plynu pre rafinériu BP · Atex Delvalle
Spain
Rafinéria BP Castellón sa nachádza na stredomorskom pobreží Valencie. Táto rafinéria...
Kotol pre ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal je popredná svetová oceliarska a ťažobná spoločnosť . Tento výrobca ocele je...
Závod na výrobu mazív ILBOC · Atex Delvalle
Spain
Výrobný závod The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) je spoločnosť založená v roku 2012...
Rafinéria Duqm · Atex Delvalle
Oman
Rafinéria Duqm s rozlohou 9 km2 sa nachádza na pobreží Arabského mora , 600 km južne od...
Prístav Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle
Belgium
Prístav Zeebrugge je druhým najväčším prístavom v Belgicku a od roku 1987 má...
Priemyselný závod ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal je popredný svetový výrobca ocele a baníctva, ktorý pôsobí v 60 krajinách a...
Priemyselný komplex Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle
Spain
Priemyselný komplex spoločnosti Repsol sa nachádza v meste Cartagena na pobreží Stredozemného...
Podzemné zariadenie na skladovanie zemného plynu Gaviota (Biskajsko) · Atex Delvalle
Spain
Zásobník Gaviota sa nachádza v Biskajskom zálive, 8 km od mysu Matxitxako, severovýchodne od...
Marun Petrochemical · Atex Delvalle
Iran
Národná petrochemická spoločnosť (NPC) je dcérskou spoločnosťou iránskeho ministerstva pre...
Ropná rafinéria Heydar Aliyev Baku · Atex Delvalle
Azerbaijan
Ropná rafinéria Heydar Aliyev, ktorá sa nachádza v Baku v Azerbajdžanskej republike,...
Rafinéria La Pampilla · Atex Delvalle
Peru
Rafinéria La Pampilla začala vyrábať naftu s nízkym obsahom síry v roku 2016, v súlade so...
Kogeneračný závod Altamira · Atex Delvalle
Mexico
Kogeneračný závod Altamira (v štáte Tamaulipas) prispeje k zníženiu nákladov na energiu v...
Celkový závod na spracovanie plynu E&P · Atex Delvalle
France
Integrovaný riadiaci bezpečnostný systém (ICSS) v plynovom závode Total E&P si vyžadoval...
Mers el-Kébir „Veľký prístav“ · Atex Delvalle
Algeria
Mers el Kebir je prístav v Stredozemnom mori neďaleko mesta Oran na severozápade Alžírska....
FPSO pre Carioca od spoločnosti Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Toto pole 100% prevádzkuje spoločnosť Petrobras. Nachádza sa v povodí Campos v severnej oblasti...
Rehabilitácia uhoľnej bane Ariño · Atex Delvalle
Spain
Táto povrchová baňa sa nachádza v koncesii Santa María, veľmi blízko Ariña vo Val de Ariño...
Prístav Jorf Lasfar · Atex Delvalle
Morocco
Projekt spočíva v dodávke riadiacich staníc Ex, ktoré majú byť začlenené do systému...
Rafinéria BP v Castellóne · Atex Delvalle
Spain
Spoločnosť BP, jedna z najdôležitejších ropných a plynárenských spoločností na svete, má...
PRIEMYSEL 4,0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Koncept Industry 4.0 zodpovedá novému spôsobu organizácie výrobných prostriedkov. Cieľ,...
JADROVÉ ENERGETICKÉ STANICE · Atex Delvalle
Spain
Delvalle si veľmi vedomí všetkých možných rizík, ktoré môžu mať jadrovú energiu.
Singapurské FPSO’S · Atex Delvalle
Singapore
Dostali sme žiadosť od klienta, ktorý je špecialistom na dodávku najlepších riešení ropy a...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Niekoľko vŕtacích plošín ropy a plynu na mori
VOJENSKÉ PRÍSTAVY · Atex Delvalle
Spain
Atex Delvalle je veľmi citlivý na všetky možné riziká, ktoré môžu mať zariadenie ...
PORT OF DUNKERQUE · Atex Delvalle
France
Dunkerque je mesto, ktoré bolo uvedené v niekoľkých historických epizódach....
Petrokemya · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation je lídrom v petrochemickom priemysle. Získať globálne riešenie Atex, v ktorom...
SEVERNÉ MORE · Atex Delvalle
Norway
Ropné plavidlá Severné more.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos je najväčší podnik v Mexiku a Južnej Amerike.