Πολιτική Απορρήτου

1.0 Πολιτική Απορρήτου

1.1 Ελεγκτής προστασίας δεδομένων

1.2 Σκοπός της επεξεργασίας

1.3 Νομιμότητα

1.4 Παροχή ή μεταφορά

1.5 Δικαίωμα των χρηστών

1.6 Μέτρα ασφαλείας

1.7 Διαδικασία παραπόνων

 

1.1 Ελεγκτής προστασίας δεδομένων

Delvalle Global Solutions, SLU με αριθμό φορολογικού μητρώου B26177782 και κύρια διεύθυνση επιχείρησης στο Paseo del Prao 6 01320 · Oyón, Ισπανία (στο εξής "DelValle"), διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οικειοθελώς οι χρήστες όταν επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το DelValle συμπληρώνοντας δεδομένα τα έντυπα συλλογής, τη σύναψη συμβατικής σχέσης ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες του τομέα διαδικτύου www.atexdelvalle.com και επίσης όσον αφορά τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες που εκτελούνται εκτός σύνδεσης που αφορούν την επικοινωνία δεδομένων ή την πρόσβαση σε δεδομένα. Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και δημοσιοποιεί αυτή την πολιτική προκειμένου να συμμορφωθεί με τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις πληροφορίες και να επιδείξει σαφή συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω αυτής.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το θέμα θα σας σταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rgpd@delvalle.es .

 

1.2 Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Delvalle, μέσω αυτών των ιστότοπων, εμπορικών εκθέσεων, συμβάσεων, διασκέψεων, ενημερωτικών δελτίων, ημερολογίων ή άλλων μέσων, θα είναι κατάλληλα, σχετικά και περιορισμένα σε εκείνα που είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. δεν περιορίζονται σε:

 • Για τα έντυπα συλλογής δεδομένων στον ιστότοπο και για άλλες απροσδιόριστες εθελοντικές παραδόσεις δεδομένων, ο σκοπός είναι να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα, ως απάντηση σε ερωτήματα, συνδρομή και αποστολή ενημερωτικών δελτίων, εμπορική επικοινωνία, εγγραφή σε συνέδρια, αποστολή τεκμηρίωσης και πληροφοριών στις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, στις εμπορικές και / ή διαφημιστικές επικοινωνίες.
 • Για τις αναθέτουσες υπηρεσίες: Σκοπός είναι η σύναψη και η διατήρηση συμβατικής σχέσης που μπορεί να καθοριστεί, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της μισθωμένης υπηρεσίας. για τη διατήρηση της ιστορίας και την εκτέλεση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Οι περίοδοι αποθήκευσης θα επεκταθούν μόνο όταν πρόκειται για επιστημονική, ιστορική έρευνα ή στατιστικές.

 

1.3 Νομιμότητα

Η νομική βάση ή η νομιμοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων από την DelValle εξαρτάται από τις διαφορετικές δραστηριότητες επεξεργασίας, τους τύπους κατόχων προσωπικών δεδομένων και τους σκοπούς αυτών. Έχουμε λοιπόν ως βάση για νομιμοποίηση:

 • Αποδοχή ή συναίνεση: Τα υποκείμενα των δεδομένων που έρχονται σε επαφή Η DelValle να ζητήσει πληροφορίες, να κάνει έρευνες, να εγγραφεί σε πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία, να εκπαιδεύσει, ... και να παράσχει οικειοθελώς τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα.
 • Σύμβαση: Οι πελάτες που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της DelValle δίνουν τη συγκατάθεσή τους, συνάπτοντας σύμβαση.
 • Παλιότερα νόμιμα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτων με τους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα. Αυτή η νομιμότητα συμβαίνει όταν τα δεδομένα επικοινωνίας συλλέγονται πέρα από τα έντυπα που αναφέρονται στην ενότητα για το σκοπό της επεξεργασίας (παράδειγμα: λήψη επαγγελματικών καρτών, ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να διεξαχθούν εμπορικές δραστηριότητες.

Τα υποκείμενα των δεδομένων θα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνα για την ειλικρίνεια των παρεχόμενων δεδομένων και η Delvalle διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει όλα τα ψευδή ή παράνομα δεδομένα, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων μέτρων που προβλέπονται από το Νόμο.

Η DelValle συνιστά ότι, εκτός από την ύπαρξη νόμιμης εκπροσώπησης, τα υποκείμενα των δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητα άλλου προσώπου και να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, συνεπώς πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη ότι μπορούν να παρέχουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της DelValle δική σας ταυτότητα που είναι επαρκής, σχετική, ενημερωμένη, ακριβής και αληθής. Για τους σκοπούς αυτούς, ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν άμεσες ή / και έμμεσες ζημίες που προκλήθηκαν σε τρίτους ή DelValle που προκύπτουν από τη χρήση προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου ή τα προσωπικά τους δεδομένα όταν είναι ψευδή, εσφαλμένα, -την ημερομηνία, ανεπαρκής ή άσχετη. Ομοίως, το πρόσωπο που κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ενός τρίτου ευθύνεται ενώπιον του τελευταίου για την υποχρέωση παροχής πληροφοριών που περιγράφεται στο GDPR όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και / ή οι συνέπειες της μη ύπαρξης ενημέρωσε το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η DelValle απευθύνονται σε επαγγελματίες της νόμιμης ηλικίας. Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από ανηλίκους πρέπει να έχει λάβει άδεια από τους γονείς, τους κηδεμόνες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, καθώς θεωρούνται υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που εκτελούνται από τα παιδιά που φροντίζουν.

 

1.4 Παροχή ή μεταφορά

Παροχή: www.atexdelvalle.com παρέχει μόνο προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών με προμηθευτές ή δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων συμφωνούν με την εν λόγω διάταξη και, ασκώντας τα δικαιώματά τους, μπορούν να διερωτώνται σχετικά.

Διεθνείς μεταφορές: Η DelValle σας ειδοποιεί ότι, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προμηθευτών (όπως επεξεργαστές δεδομένων) εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στους οποίους παρέχει στοιχεία, διεξάγοντας έτσι διεθνή μεταφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο η ενότητα cookies https: // www.atexdelvalle.com / en / μπισκότα-polic ομάδα με τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό για την ΕΕ-ΗΠΑ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ασπίδα στην ιστοσελίδα ΑΕΡΟ.

 

1.5 Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκούν τα αναγνωρισμένα δικαιώματά τους πάνω στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για τις προαναφερόμενες χρήσεις, μέσω γραπτής ειδοποίησης με το αίτημα ή το δικαίωμα που ασκείται στην εταιρική διεύθυνση Delvalle ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gpd @ delvalle.es, συμπεριλαμβανομένων και στις δύο περιπτώσεις φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους ή παρόμοιας απόδειξης ταυτότητας, να ασκήσουν τα αναγνωρισμένα τους δικαιώματα, τα οποία έχουν ως εξής:

 • Πρόσβαση. Ζητήστε εάν αυτός ο οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα του.
 • Διόρθωση. Ζητήστε την τροποποίηση των δεδομένων αν είναι εσφαλμένα.
 • Διαγραφή. Ζητήστε την απομάκρυνση των δεδομένων σε περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Αντικείμενο. Να σταματήσει η επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από δικαιολογημένους λόγους.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας, θα αποθηκευτούν μόνο από την DelValle για να ασκήσει ή να αμυνθεί από καταγγελίες.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: εάν οι χρήστες επιθυμούν να επεξεργαστούν τα στοιχεία τους από άλλον προμηθευτή, η DelValle θα διευκολύνει τη φορητότητα των δεδομένων στον νέο ελεγκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Πολίτη που δημοσιεύτηκε από την ισπανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων.

 

1.6 Μέτρα ασφαλείας

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται από χρήστες του οποίου ο ελεγκτής είναι DelValle είναι διαρθρωμένοι σε αρχεία, αυτοματοποιημένα ή μη, και πραγματοποιείται η καταγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, σε κάθε επεξεργασία δεδομένων, η DelValle καθιερώνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε μια επεξεργασία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της επαρκούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης ατυχήματος, και που τείνουν:

I. Η ψευδωνύλωση και η κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων.

ΙΙ. Η ικανότητα να εξασφαλίζεται η συνεχής εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας.

III. Η ικανότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγκαίρως σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.

IV. Η διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 

1.7 Διαδικασία παραπόνων

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τους κανονισμούς, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Spain
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Spain
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
France
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Norway
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...